Denní stacionář- O službě

Zpět

Dne 1. prosince 2014 jsme v hlavní budově Charity Odry na Hranické ulici 162/36 otevřeli Denní stacionář pro seniory jako novou sociální službu. Přibližně po roce fungování v těchto prostorech jsme se přestěhovali do nově postavené budovy, jen o několik kroků blíže k náměstí, na adresu Hranická 1110/32.

Denní stacionář je určen především seniorům a dospělým osobám z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině.

Poslání Denního stacionáře pro seniory

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry (dále jen DS) je poskytovat podporu a pomoc osobám z Oder a jeho okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních i fakultativních činností chce DS směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb.

Cíle

Dlouhodobé cíle

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů.

Krátkodobé cíle

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby.

Zajištění úlevy pečující rodině.

Udržování stávajících i navázání nových sociálních kontaktů.

Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby.

Okruh osob, kterým je naše služba určena

Služba je určena osobám od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková struktura

* Dospělí (27 – 64 let)

* Mladší senioři (65 – 80 let)

* Starší senioři (nad 80 let)

Komu není služba určena

* osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky

* osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů

* osobám s těžkou sluchovou vadou a osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci

* osobám s akutní infekční nemocí

* osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby

Kapacita

V aktuální době může DS nabídnout své služby 12 – ti uživatelům.

Zásady

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou DS je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovnice DS přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných.

Autonomie uživatele – uživatel si sám stanoví dle svých potřeb a možností, jak často bude DS využívat a do jaké míry se zapojí do činností, které služba nabízí.

Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. Při jednání a péči se respektují zvyklosti uživatele, jeho možnosti a schopnosti a jeho zdravotní stav.

Podpora samostatnosti – uživateli služby je nabídnuta škála možností a řešení různých situací, které se mohou v rámci poskytování služby vyskytnout, ovšem k samostatnému rozhodnutí je pracovníky pouze veden.

Partnerství – uživatel DS je v rovnocenném postavení k pracovnici, tudíž není pouze pasivním příjemcem, ale naopak aktivním partnerem, který se podílí na průběhu dne v DS.

Porozumění – pracovnice DS s uživateli neustále komunikují, podporují je, snaží se chápat jejich životní situaci a snaží se zjišťovat jejich individuální potřeby a přání.

Návaznost – v případě potřeby pracovnice DS informují uživatele denního stacionáře o možnostech využití dalších služeb Charity Odry či jiných sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, předávají kontakty, pomáhají při jednání a vyřizování.

Profesionalita – v DS poskytují péči zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby.

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, DS se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u samotného stacionáře se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování dalších služeb Charity Odry, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.

Činnosti nabízené v Denním stacionáři

V DS jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

A také tyto fakultativní činnosti:

a) duchovní a pastorační podpora,

b) doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů),

c) jiné záležitosti a pochůzky (např. návštěva lékaře, kadeřník, pedikúra),

d) dohled nad podáním léků.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry