Denní stacionář


Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na kvalitu nebo na způsob poskytování sociální služby

Uživatel nebo jeho zástupce či rodinný příslušník má právo si stěžovat na kvalitu nebo na poskytování sociální služby. Tyto osoby mohou také podávat podněty, námitky, připomínky, návrhy, případně sdělit i pochvalu. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb považuje DS jako nástroj ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

DS zřizuje schránku důvěry, která je umístěna před vchodem do budovy denního stacionáře nebo lze stížnost vhodit i do poštovní schránky Charity Odry.

Jakou formou podat stížnost a na koho je možné se obracet

  • ústně jakémukoliv pracovníku DS, který je povinen o této stížnosti informovat VDS nebo ústně řediteli Charity Odry
  • telefonicky VDS nebo řediteli Charity Odry nebo na pevnou linku Charity Odry
  • anonymně do schránky Charity Odry, Hranická 162/36, Odry
  • do schránky důvěry před vstupem do budovy DS
  • písemně do rukou kteréhokoliv pracovníka DS, který je povinen stížnost předat VDS nebo do rukou ředitele Charity Odry nebo poštou
  • prostřednictvím e-mailu
  • prostřednictvím internetových stránek Charity Odry: http://www.odry.charita.cz

Bc. Michaela Tomášková,
DiS.Vedoucí denního stacionáře
Hranická 1110/32, 742 35 Odry
Mobil: 732472855
e-mail: michaela.tomaskova@odry.charita.cz

Bc. Petr Kučerka
Ředitel Charity Odry
Hranická 162/36, 742 35 Odry
Mobil: 604645350
e-mail: petr.kucerka@odry.charita.cz

Lhůta na vyřízení stížností

Stížnost je řešena neprodleně po jejím oznámení, řízení trvá dle charakteru stížnosti co nejkratší dobu, maximálně však 30 dnů.

U všech stížností se VDS či ředitel snaží danou situaci prověřit a následně řešit její nápravu.

Všechny stížnosti podané písemnou nebo elektronickou formou prostřednictvím emailu jsou evidovány v Knize stížností, za kterou je zodpovědná VDS. V Knize stížností je písemně veden průběh řešení stížnosti.

Stížnosti podané ústně nebo telefonicky jsou řešeny rovněž ústně či telefonicky a nejsou písemně evidovány, pokud si uživatel vyloženě nepřeje písemné řešení jeho stížnosti.

Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro vyřizování stížností.pdf

Copyright © 2021 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry