Denní stacionář- Ceník

Zpět

Stanovení úhrady za služby denního stacionáře vychází ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách a 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k tomuto zákonu. 

Ujednání o úhradě sociální služby ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři sepíše s uživatelem vedoucí denního stacionáře. Služby hradí osoba, která se k tomu zaváže ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři.  

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 71 odst. 3) se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Plátce pobytu se k úhradě poskytované služby zavazuje podpisem Smlouvy o úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.  

Platba za pobyt v denním stacionáři se uskutečňuje na základě faktury, vystavené ekonomickým oddělením Charity Odry na konci daného měsíce. Uživatel je povinný částku uhradit do 14 dnů ode dne vystavení faktury.  

Pobyt v denním stacionáři – úhrada za základní služby *  

Všichni uživatelé denního stacionáře využívají základní služby bodu d), e) a f) ve formě denního programu. Pobyt v denním stacionáři se počítá hodinově. První hodina pobytu se počítá od příchodu uživatele do denního stacionáře. Poté se započítává každá započatá hodina pobytu.  

D –výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

pracovně výchovná činnost  

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění  

E – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

F –sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

H1  1 hodina pobytu v denním stacionáři   20,- Kč 
H2  2 hodiny pobytu v denním stacionáři   40,- Kč 
H3  3 hodiny pobytu v denním stacionáři   60,- Kč 
H4  4 hodiny pobytu v denním stacionáři   80,- Kč 
H5  5 hodin pobytu v denním stacionáři   100,- Kč 
H6  6 hodin pobytu v denním stacionáři   120,- Kč 
H7  7 hodin pobytu v denním stacionáři   140,- Kč 
H8  8 hodin pobytu v denním stacionáři   160,- Kč 

Někteří z uživatelů využívají také základní služby bodu a), b) a g). Tyto služby se účtují po 15-ti minutách podle času nutného k zajištění daných úkonů.  

A –pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

A1  15 minut   27,- Kč 
A2  30 minut   54,- Kč 
A3  45 minut   81,- Kč 
A4  60 minut   108,- Kč 

B –pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

pomoc při úkonech osobní hygieny  

pomoc při použití WC  

B1  15 minut   27,- Kč 
B2  30 minut   54,- Kč 
B3  45 minut   81,- Kč 
B4  60 minut   108,- Kč 

G – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

G1  15 minut   27,- Kč 
G2  30 minut   54,- Kč 
G3  45 minut   81,- Kč 
G4  60 minut   108,- Kč 

Úhrada za fakultativní služby 

V případě zájmu je možno odebírat obědy a využívat svoz a odvoz do denního stacionáře.  

Oběd  57,- Kč 
Dovoz obědu  5,- Kč 
Svoz a odvoz (Odry a okolí) 

+ čas pečovatelky  

7,- Kč/km 

+ 32,50 Kč/15 min  

Pokud uživatel v případě nasmlouvání svozu do a z DS při vyzvednutí v místě bydliště odmítne odvoz do DS (neodhlásí-li si návštěvu v DS řádně dle smlouvy o poskytování služeb v DS), bude mu účtována neodhlášená návštěva.  

F5- neodhlášená návštěva DS (v případě nasmlouvání služby dopravy do DS)       50,- Kč/úkon 

Informace o službě a Ceník aktualizováno 1.3.2018

Žádost o poskytování sociálních služeb v DS aktualizováno 1.3.2018

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry