Denní stacionář


O službě – veřejný závazek

Veřejný závazek Charity Odry – služby Denního stacionáře pro seniory dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry je poskytovat podporu, pomoc a péči osobám z Oder a okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních a fakultativních činností chce denní stacionář směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb.

Cíle:

Dlouhodobé cíle

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů.

Krátkodobé cíle

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby.

Zajištění úlevy pečující rodině.

Udržování sociálních kontaktů i navázání nových.

Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby.

Cílová skupina uživatelů (okruh osob):

Dospělé osoby od 27 let věku a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby denního stacionáře kvalitně poskytnout:

Osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky.

Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů.

Osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci.

Osobám s akutní infekční nemocí.

Osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby.

Zásady poskytovaných služeb:

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právůmprioritní hodnotou DS je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovnice DS přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných.

Autonomie uživatele – uživatel si sám stanoví dle svých potřeb a možností, jak často bude DS využívat a do jaké míry se zapojí do činností, které služba nabízí.

Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. Při jednání a péči se respektují zvyklosti uživatele, jeho možnosti a schopnosti a jeho zdravotní stav.

Podpora samostatnosti – uživateli služby je nabídnuta škála možností a řešení různých situací, které se mohou v rámci poskytování služby vyskytnout, ovšem k samostatnému rozhodnutí je pracovníky pouze veden.

Partnerství – uživatel DS je v rovnocenném postavení k pracovnici, tudíž není pouze pasivním příjemcem, ale naopak aktivním partnerem, který se podílí na průběhu dne v DS.

Porozuměnípracovnice DS s uživateli neustále komunikují, podporují je, snaží se chápat jejich životní situaci a snaží se zjišťovat jejich individuální potřeby a přání.

Návaznost – v případě potřeby pracovnice DS informují uživatele denního stacionáře o možnostech využití dalších služeb Charity Odry či jiných sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, předávají kontakty, pomáhají při jednání a vyřizování.

Profesionalita – v DS poskytují péči zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby.

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, DS se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u samotného stacionáře se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování dalších služeb Charity Odry, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.

Popis realizace poskytování a oblast působení sociální služby

Charita Odry poskytuje služby denního stacionáře pro seniory v rozsahu úkonů základních činností dle zákona 108/2006 sb., § 46, odstavce 2 v celé šíři, a to od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 15.00 hodin na adrese: Hranická 1110/32, 742 35 Odry pro region Oderska.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednání se zájemcem o službu a uzavření smlouvy

První kontakt je zpravidla telefonický, písemný/elektronický nebo osobní v místě Charity Odry. Zájemci je nabídnuto službu denního stacionáře navštívit v doprovodu blízké osoby a seznámit se s prostředím, aktivitami. Pracovnice denního stacionáře zájemce stručně a srozumitelně informují o způsobu poskytování služeb, o výši úhrady a způsobu placení. Zároveň vytváří prostor pro případné otázky. Pokud má zájemce o službu i nadále zájem, odkáže pracovnice na vyplnění žádosti. Veškeré informace jsou podávány otevřeně, srozumitelně, slušně, korektně a vstřícně, vzhledem k možnostem zájemce o službu. Zájemce je dotazován a je zjišťováno, zda jednotlivé informace správně pochopil. Zájemci je předána i tištěná verze těchto informací, a to z důvodu lepšího pochopení informací a možnosti opakovaného nahlédnutí. Následně je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v denním stacionáři. V případě, že je plná kapacita stacionáře, žadatel vyplní a podá žádost o poskytování služeb v denním stacionáři a je zařazen do pořadníku čekatelů. V případě uvolnění místa vedoucí denního stacionáře informuje telefonicky zájemce o službu.

Metody práce s uživatelem, plánování a průběh poskytované služby

Pobyt uživatele v denním stacionáři je realizován dle jeho individuálního plánu a směřuje k naplnění osobního cíle uživatele. Každý uživatel má zavedenou osobní dokumentaci a je mu přidělen klíčový pracovník, který spolu s ním stanovuje, hodnotí či vytváří nové individuální plány. Pracovnice denního stacionáře dodržují rozsah dohodnuté péče a jsou natolik flexibilní, že v případě změny potřeb upraví s uživatelem jeho individuální plán. Denní záznamy z pobytu uživatele jsou zaznamenávány do programu WebCarol. Denní program činností sestavuje vedoucí denního stacionáře ve spolupráci s pracovnicí v přímé péči. Stravování je zajištěno dodavatelsky.

Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb

Zájemce o službu sám navrhuje rozsah služeb, který odpovídá jeho představám a potřebám. Tento návrh je poté srovnán s možnostmi denního stacionáře. Pokud dojde ke shodě rozsahu poskytované služby, je společně s uživatelem vytvořen individuální plán. V průběhu poskytování služeb se potřeby uživatele mohou měnit – rozhovory s klíčovým pracovníkem nebo sociální pracovnicí. Potřeby uživatelů, spokojenost a kvalita poskytovaných služeb se zjišťuje také pomocí dotazníků.

Příjem a vyřizování stížností uživatelů služby

Uživatel může podat stížnost sám nebo v zastoupení jiné osoby, a to ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Se stížností se může obrátit na pracovnice denního stacionáře a ředitele Charity. Stížnosti vyřizuje písemně vedoucí denního stacionáře, popřípadě ředitel. Stížnost je řešena neprodleně po jejím oznámení, řízení trvá dle charakteru stížnosti, co nejkratší dobu – maximálně však 30 dnů. S výsledky projednávání seznámí vedoucí denního stacionáře uživatele ústním projednáním a písemným vyjádřením.

Ukončení služby

Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb kdykoliv bez udání důvodů, minimálně 1 den před požadovaným ukončením smlouvy. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů: uživatel nezaplatil za služby ve stanoveném termínu; porušil Vnitřní pravidla denního stacionáře; choval se k personálu či ostatním uživatelům způsobem, který vede ke snížení důstojnosti ostatních osob, k vytváření nepřátelského prostředí, nebo dochází k ohrožení zdraví a života ostatních osob; dopustil se vloupání nebo krádeže na majetku poskytovatele nebo osobních věcí ostatních uživatelů či personálu; přestal patřit do cílové skupiny. Dalším důvodem ukončení smlouvy je uplynutí doby, na kterou byla smlouva sjednána nebo v případě úmrtí uživatele, písemnou dohodou obou smluvních stran, zánikem poskytovatele, zrušením registrace poskytovatele.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Úhrady klientů za poskytování základních sociálních služeb v denním stacionáři vychází z paragrafu 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., který udává maximální výši úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři. Výše úhrad za stravu a péči je stanovena v aktuálním ceníku, který je povinnou přílohou smlouvy s klientem. O případných změnách v ceníku jsou aktuální klienti informováni minimálně 1 měsíc předem.

Popis materiálně – technického zajištění služby Služba je poskytována v domě, který má Charita Odry dlouhodobě pronajatý od města Odry. Pro činnost denního stacionáře je vyhrazena denní místnost s kuchyňkou, odpočinková místnost, chodba, WC, sprcha v rozsahu cca 57 m2. Uživatelům je přístupná terasa o ploše cca 22 m2 a nedaleká zahrada u domu s pečovatelskou službou.

Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek.pdf

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry