Denní stacionář


Popis realizace poskytování služby Denního stacionáře pro seniory Charita Odry

Veřejný závazek Charity Odry-služby Denního stacionáře pro seniory dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry je poskytovat podporu, pomoc a péči osobám z Oder a okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nebo pečujícím osobám. Pomoci základních a fakultativních činností chce denní stacionář směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb.

Cíle:

Dlouhodobé cíle

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů s ohledem na řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Krátkodobé cíle

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

  • Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  • Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby.
  • Zajištění úlevy pečující rodině.
  • Udržování sociálních kontaktů i navázání nových.
  • Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby.

Okruh osob:

Dospělé osoby od 27 let věku a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby denního stacionáře kvalitně poskytnout:

  • Osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů.
  • Osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci.
  • Osobám s akutní infekční nemocí.
  • Osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby.

Konkrétní nabízené činnosti a úkony:

Charita Odry poskytuje služby denního stacionáře pro seniory v rozsahu úkonů základních činností dle zákona 108/2006 sb., § 46, odstavce 2 v celé šíři, a to od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 15.00 hodin na adrese: Hranická 1110/32, 742 35 Odry pro region Oderska.

Popis konkrétních nabízených činností a úkonů:

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc s oblékáním svršků, obuví, přesuny
• pomoc při orientaci v prostoru a čase
• pomoc s podáním stravy a tekutin, porcování, servírování

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při celkové hygieně v bezbariérové koupelně DS
• výměna inkontinenčních pomůcek
• podpora při hygieně dle potřeby – např. mytí rukou, obličeje, smrkání, zajištění očisty v případě znečištění uživatele tělní tekutinou, osušení, oblékání, svlékání, úprava oděvů
• pomoc při použití wc – doprovody, přesuny, zajištění hygieny po vykonání potřeby, očista těla a použité toalety, úprava oděvů

c) poskytnutí stravy
• zajištění stravy

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• procvičování stávajících schopností a dovedností (cvičení na židlích, trénink kognitivních funkcí, paměti, pracovní a tvořivé činnosti, společné pečení, vaření, předčítání, relaxační techniky)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podpora při komunikaci a navazování vztahů s dalšími lidmi

f) sociálně terapeutické činnosti
• nácvik sebeobslužných činností, nácvik přiměřených vzorců chování

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• podpora při samostatném jednání při obstarávání osobních záležitostí, např. jednání na úřadech

a fakultativní činnosti:
• doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů)
• dohled nad podáním léků (pracovnice DS uživatelům připomínají užití léků v potřebnou dobu)

Způsob vyjednávání se zájemcem o službu a uzavření smlouvy:
První kontakt je zpravidla telefonický, písemný/elektronický nebo osobní v místě Charity Odry. Zájemci je nabídnuto službu denního stacionáře navštívit v doprovodu blízké osoby a seznámit se s prostředím, aktivitami. Pracovnice denního stacionáře zájemce stručně a srozumitelně informují o způsobu poskytování služeb, o výši úhrady a způsobu placení. Zároveň vytváří prostor pro případné otázky. Pokud má zájemce o službu i nadále zájem, odkáže pracovnice na vyplnění žádosti. Veškeré informace jsou podávány otevřeně, srozumitelně, slušně, korektně a vstřícně, vzhledem k možnostem zájemce o službu. Zájemce je dotazován a je zjišťováno, zda jednotlivé informace správně pochopil. Zájemci je předána i tištěná verze těchto informací, a to z důvodu lepšího pochopení informací a možnosti opakovaného nahlédnutí. Následně je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v denním stacionáři a dojednán individuální plán. V případě, že je plná kapacita stacionáře, žadatel vyplní a podá žádost o poskytování služeb v denním stacionáři a je zařazen do pořadníku čekatelů. V případě uvolnění místa vedoucí denního stacionáře informuje telefonicky zájemce o službu.

Metody práce s uživatelem, individuální plánování a průběh poskytované služby:
Pobyt uživatele v denním stacionáři je realizován dle dojednaného individuálního plánu a směřuje k naplnění osobního cíle uživatele. Každý uživatel má zavedenou osobní dokumentaci a je mu přidělen klíčový pracovník, který spolu s ním stanovuje, hodnotí či vytváří nové individuální plány. Pracovnice denního stacionáře dodržují rozsah dohodnuté péče a jsou natolik flexibilní, že v případě změny potřeb upraví s uživatelem jeho individuální plán. Denní záznamy, průběžné hodnocení a individuální plán uživatele jsou zaznamenávány elektronicky v pc programu. Denní program činností sestavuje vedoucí a sociální pracovnice denního stacionáře ve spolupráci s pracovnicemi v přímé péči. Stravování je zajištěno dodavatelsky.

Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb:
Zájemce o službu sám navrhuje rozsah služeb, který odpovídá jeho představám a potřebám. Tento návrh je poté srovnán s možnostmi denního stacionáře. Pokud dojde ke shodě rozsahu poskytované služby, je společně s uživatelem vytvořen individuální plán. V průběhu poskytování služeb se potřeby uživatele mohou měnit, pracovnice DS je zjišťují během pravidelných rozhovorů s nimi. Potřeby uživatelů, spokojenost a kvalita poskytovaných služeb se zjišťuje i pomocí dotazníků.

Příjem a vyřizování stížností uživatelů služby:
Uživatel může podat stížnost sám nebo v zastoupení jiné osoby, a to ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Se stížností se může obrátit na pracovnice denního stacionáře a ředitele Charity nebo na nezávislé orgány (podrobné informace jsou součástí Smlouvy o poskytování sociální péče v DS). Stížnosti vyřizuje písemně vedoucí denního stacionáře, popřípadě ředitel. Stížnost je řešena neprodleně po jejím oznámení, řízení trvá dle charakteru stížnosti, co nejkratší dobu-maximálně však 30 dnů. S výsledky projednávání seznámí vedoucí denního stacionáře uživatele ústním projednáním a písemným vyjádřením.

Ukončení služby:
Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb kdykoliv bez udání důvodů, minimálně 1 den před požadovaným ukončením smlouvy. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů: uživatel nezaplatil za služby ve stanoveném termínu; porušil Vnitřní pravidla denního stacionáře; choval se k personálu či ostatním uživatelům způsobem, který vede ke snížení důstojnosti ostatních osob, k vytváření nepřátelského prostředí, nebo dochází k ohrožení zdraví a života ostatních osob; dopustil se vloupání nebo krádeže na majetku poskytovatele nebo osobních věcí ostatních uživatelů či personálu; přestal patřit do cílové skupiny. Dalším důvodem ukončení smlouvy je uplynutí doby, na kterou byla smlouva sjednána nebo v případě úmrtí uživatele, písemnou dohodou obou smluvních stran, zánikem poskytovatele, zrušením registrace poskytovatele.

Finanční spoluúčast uživatele na službě:
Úhrady klientů za poskytování základních sociálních služeb v denním stacionáři vychází z paragrafu 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., který udává maximální výši úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři. Výše úhrad za stravu a péči je stanovena v aktuálním ceníku, který je povinnou přílohou smlouvy o poskytování sociální péče v DS. O případných změnách v ceníku jsou aktuální klienti informováni minimálně 1 měsíc předem.

Popis prostředí poskytované služby:
Služba je poskytována v domě, který má Charita Odry dlouhodobě pronajatý od města Odry. Pro činnost denního stacionáře je vyhrazena denní místnost s kuchyňkou, odpočinková místnost, chodba, WC, sprcha v rozsahu cca 57 m2. Uživatelům je přístupná terasa o ploše cca 22 m2 a nedaleká zahrada u domu s pečovatelskou službou

Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek.pdf

Copyright © 2021 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry