Denní stacionář pro seniory Odry

Zpět 

Dne 1. prosince 2014 jsme v hlavní budově Charity Odry na Hranické ulici 162/36 otevřeli Denní stacionář pro seniory jako novou sociální službu. Přibližně po roce fungování v těchto prostorech jsme se přestěhovali do nově postavené budovy, jen o několik kroků blíže k náměstí, na adresu Hranická 1110/32. 

Denní stacionář je určen především seniorům a dospělým osobám z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině. 

Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit. 

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení. 

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 732 472 855. Pokud se Vám a/nebo Vašemu blízkému u nás bude líbit, využijte tzv. tři dny na zkoušku (zdarma). První den můžete přijít společně. Další dvě návštěvy by ale měl Váš blízký absolvovat sám, abychom se mohli lépe poznat a dohodnout se, jestli je pro něj denní stacionář vhodný. 

Proč navštěvovat denní stacionář 

Výhody pro Vás, naše klienty: 

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně 

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší Vaši nezávislost 

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele 

* budete ve společnosti svých vrstevníků 

* zvýšíte si sebedůvěru 

 

Výhody pro Vás, rodinné pečující: 

* můžete chodit do práce 

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory) 

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí 

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně 

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete 

Jak vypadá program v denním stacionáři 

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní, jedenkrát měsíčně profesionální masérka. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy. 

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků. 

Aktivity v současnosti: 

Cvičení a tanečky na židli, vaření a pečení 

Trénování paměti, vycházky za přírodou nebo kulturou 

Tvořivé činnosti, besedy, přednášky 

Společenské hry, celodenní výlety 

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv), filmový klub 

Připravujeme: 

Pěstování bylin a květin 

Kolik stojí jeden den ve stacionáři 

Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) je účtována dle platného ceníku. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu objednat oběd za 55,- Kč (+ 5,- Kč za dovoz) nebo si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 7,- Kč/km (+ čas pečovatelky 32,50 Kč/15 min). 

Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy): 

Příklad 1: 

Přijdete v 8:00, odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc. 

6 hodin krát 20,- Kč 120,- Kč 

Příklad 2: 

Přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete 30 minut dopomoc. 

4 hodiny krát 20,- Kč 80,- Kč 

Oběd s dovozem 60,- Kč 

30 minut dopomoci 54,- Kč 

Celkem: 194,- Kč 

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři. 

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás. 

Poslání Denního stacionáře pro seniory 

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry (dále jen DS) je poskytovat podporu a pomoc osobám z Oder a jeho okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních i fakultativních činností chce DS směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb. 

Cíle 

Dlouhodobé cíle 

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů. 

Krátkodobé cíle 

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby. 

Zajištění úlevy pečující rodině. 

Udržování stávajících i navázání nových sociálních kontaktů. 

Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby. 

Okruh osob, kterým je naše služba určena 

Služba je určena osobám od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Věková struktura 

* Dospělí (27 – 64 let) 

* Mladší senioři (65 – 80 let) 

* Starší senioři (nad 80 let) 

Komu není služba určena 

* osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky 

* osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů 

* osobám s těžkou sluchovou vadou a osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci 

* osobám s akutní infekční nemocí 

* osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby 

Kapacita 

V aktuální době může DS nabídnout své služby 12 – ti uživatelům. 

Zásady 

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou DS je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovnice DS přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných. 

Autonomie uživatele – uživatel si sám stanoví dle svých potřeb a možností, jak často bude DS využívat a do jaké míry se zapojí do činností, které služba nabízí. 

Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. Při jednání a péči se respektují zvyklosti uživatele, jeho možnosti a schopnosti a jeho zdravotní stav. 

Podpora samostatnosti – uživateli služby je nabídnuta škála možností a řešení různých situací, které se mohou v rámci poskytování služby vyskytnout, ovšem k samostatnému rozhodnutí je pracovníky pouze veden. 

Partnerství – uživatel DS je v rovnocenném postavení k pracovnici, tudíž není pouze pasivním příjemcem, ale naopak aktivním partnerem, který se podílí na průběhu dne v DS. 

Porozumění – pracovnice DS s uživateli neustále komunikují, podporují je, snaží se chápat jejich životní situaci a snaží se zjišťovat jejich individuální potřeby a přání. 

Návaznost – v případě potřeby pracovnice DS informují uživatele denního stacionáře o možnostech využití dalších služeb Charity Odry či jiných sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, předávají kontakty, pomáhají při jednání a vyřizování. 

Profesionalita – v DS poskytují péči zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby. 

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, DS se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u samotného stacionáře se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování dalších služeb Charity Odry, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz. 

Činnosti nabízené v Denním stacionáři 

V DS jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti: 

 1.  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2.  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3.  poskytnutí stravy,
 4.  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6.  sociálně terapeutické činnosti,
 7.  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

A také tyto fakultativní činnosti: 

 1.  duchovní a pastorační podpora,
 2.  doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů),
 3.  jiné záležitosti a pochůzky (např. návštěva lékaře, kadeřník, pedikúra),
 4.  dohled nad podáním léků.

Ceník 

Stanovení úhrady za služby denního stacionáře vychází ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách a 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k tomuto zákonu. 

Ujednání o úhradě sociální služby ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři sepíše s uživatelem vedoucí denního stacionáře. Služby hradí osoba, která se k tomu zaváže ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři. 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 71 odst. 3) se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Plátce pobytu se k úhradě poskytované služby zavazuje podpisem Smlouvy o úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Platba za pobyt v denním stacionáři se uskutečňuje na základě faktury, vystavené ekonomickým oddělením Charity Odry na konci daného měsíce. Uživatel je povinný částku uhradit do 14 dnů ode dne vystavení faktury. 

Pobyt v denním stacionáři – úhrada za základní služby * 

Všichni uživatelé denního stacionáře využívají základní služby bodu d), e) a f) ve formě denního programu. Pobyt v denním stacionáři se počítá hodinově. První hodina pobytu se počítá od příchodu uživatele do denního stacionáře. Poté se započítává každá započatá hodina pobytu. 

D –výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

pracovně výchovná činnost 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

E – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

F –sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

H1  1 hodina pobytu v denním stacionáři  20,- Kč 
H2  2 hodiny pobytu v denním stacionáři  40,- Kč 
H3  3 hodiny pobytu v denním stacionáři  60,- Kč 
H4  4 hodiny pobytu v denním stacionáři  80,- Kč 
H5  5 hodin pobytu v denním stacionáři  100,- Kč 
H6  6 hodin pobytu v denním stacionáři  120,- Kč 
H7  7 hodin pobytu v denním stacionáři  140,- Kč 
H8  8 hodin pobytu v denním stacionáři  160,- Kč 

 

Někteří z uživatelů využívají také základní služby bodu a), b) a g). Tyto služby se účtují po 15-ti minutách podle času nutného k zajištění daných úkonů. 

A –pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

A1  15 minut  27,- Kč 
A2  30 minut  54,- Kč 
A3  45 minut  81,- Kč 
A4  60 minut  108,- Kč 

 B –pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

pomoc při úkonech osobní hygieny 

pomoc při použití WC 

B1  15 minut  27,- Kč 
B2  30 minut  54,- Kč 
B3  45 minut  81,- Kč 
B4  60 minut  108,- Kč 

 G – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

G1  15 minut  27,- Kč 
G2  30 minut  54,- Kč 
G3  45 minut  81,- Kč 
G4  60 minut  108,- Kč 

Úhrada za fakultativní služby 

V případě zájmu je možno odebírat obědy a využívat svoz a odvoz do denního stacionáře. 

Oběd  55,- Kč 
Dovoz obědu  5,- Kč 
Svoz a odvoz (Odry a okolí) 

+ čas pečovatelky 

7,- Kč/km 

+ 32,50 Kč/15 min 

Pokud uživatel v případě nasmlouvání svozu do a z DS při vyzvednutí v místě bydliště odmítne odvoz do DS (neodhlásí-li si návštěvu v DS řádně dle smlouvy o poskytování služeb v DS), bude mu účtována neodhlášená návštěva. 

F5- neodhlášená návštěva DS (v případě nasmlouvání služby dopravy do DS)       50,- Kč/úkon 

Informace o službě a Ceník od 1.8.2017

Žádost o poskytování sociálních služeb v DS

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry