Denní stacionář pro seniory Odry

Zpět 

Dne 1. prosince 2014 jsme v hlavní budově Charity Odry na Hranické ulici 162/36 otevřeli Denní stacionář pro seniory jako novou sociální službu. Přibližně po roce fungování v těchto prostorech jsme se přestěhovali do nově postavené budovy, jen o několik kroků blíže k náměstí, na adresu Hranická 1110/32.

Denní stacionář je určen především seniorům a dospělým osobám z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině.

Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit.

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 736 200 228. Pokud se Vám a/nebo Vašemu blízkému u nás bude líbit, využijte tzv. tři dny na zkoušku (zdarma). První den můžete přijít společně. Další dvě návštěvy by ale měl Váš blízký absolvovat sám, abychom se mohli lépe poznat a dohodnout se, jestli je pro něj denní stacionář vhodný.

Proč navštěvovat denní stacionář

 Výhody pro Vás, naše klienty:

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší Vaši nezávislost

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele

* budete ve společnosti svých vrstevníků

* zvýšíte si sebedůvěru

Výhody pro Vás, rodinné pečující:

* můžete chodit do práce

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete

Jak vypadá program v denním stacionáři

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy.

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.

Aktivity v současnosti:

Cvičení a tanečky na židli Vaření a pečení

Trénování paměti Vycházky za přírodou nebo kulturou

Tvořivé činnosti Besedy, přednášky

Společenské hry Celodenní výlety

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv) Filmový klub

Připravujeme:

Canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka)

Pěstování bylin a květin

Kolik stojí jeden den ve stacionáři

Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Malá dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) stojí 30,- Kč/den a velká dopomoc 50,- Kč/den. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu objednat oběd za 55,- Kč (+ 5,- Kč za dovoz) nebo

si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 5,- Kč/km (+ čas pečovatelky 32,50 Kč/15 min).

Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy):

Příklad 1:

Přijdete v 8:00, odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc.

6 hodin krát 20,- Kč 120,- Kč

Příklad 2:

Přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete malou dopomoc.

4 hodiny krát 20,- Kč 80,- Kč

Oběd s dovozem 60,- Kč

Malá dopomoc 30,- Kč

Celkem: 170,- Kč

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři.

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás.

Poslání Denního stacionáře pro seniory

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry (dále jen DS) je poskytovat podporu a pomoc osobám z Oder a jeho okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních i fakultativních činností chce DS směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb.

Cíle

Dlouhodobé cíle

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů.

Krátkodobé cíle

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby.

Zajištění úlevy pečující rodině.

Udržování stávajících i navázání nových sociálních kontaktů.

Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby.

Okruh osob, kterým je naše služba určena

Služba je určena osobám od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková struktura

* Dospělí (27 – 64 let)

* Mladší senioři (65 – 80 let)

* Starší senioři (nad 80 let)

Komu není služba určena

* osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky

* osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů

* osobám s těžkou sluchovou vadou a osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci

* osobám s akutní infekční nemocí

* osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby

Kapacita

V aktuální době může DS nabídnout své služby 12 – ti uživatelům.

Zásady

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou DS je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovnice DS přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných.

Autonomie uživatele – uživatel si sám stanoví dle svých potřeb a možností, jak často bude DS využívat a do jaké míry se zapojí do činností, které služba nabízí.

Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. Při jednání a péči se respektují zvyklosti uživatele, jeho možnosti a schopnosti a jeho zdravotní stav.

Podpora samostatnosti – uživateli služby je nabídnuta škála možností a řešení různých situací, které se mohou v rámci poskytování služby vyskytnout, ovšem k samostatnému rozhodnutí je pracovníky pouze veden.

Partnerství – uživatel DS je v rovnocenném postavení k pracovnici, tudíž není pouze pasivním příjemcem, ale naopak aktivním partnerem, který se podílí na průběhu dne v DS.

Porozumění – pracovnice DS s uživateli neustále komunikují, podporují je, snaží se chápat jejich životní situaci a snaží se zjišťovat jejich individuální potřeby a přání.

Návaznost – v případě potřeby pracovnice DS informují uživatele denního stacionáře o možnostech využití dalších služeb Charity Odry či jiných sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, předávají kontakty, pomáhají při jednání a vyřizování.

Profesionalita – v DS poskytují péči zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby.

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, DS se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u samotného stacionáře se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování dalších služeb Charity Odry, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.

Činnosti nabízené v Denním stacionáři

V DS jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

A také tyto fakultativní činnosti:

a) duchovní a pastorační podpora,

b) doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů),

c) jiné záležitosti a pochůzky (např. návštěva lékaře, kadeřník, pedikúra),

d) dohled nad podáním léků.

 Ceník

Stanovení úhrady za služby denního stacionáře vychází ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách a 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k tomuto zákonu.

Ujednání o úhradě sociální služby ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři sepíše s uživatelem vedoucí denního stacionáře. Služby hradí osoba, která se k tomu zaváže ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 71 odst. 3) se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Plátce pobytu se k úhradě poskytované služby zavazuje podpisem Smlouvy o úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Platba za pobyt v denním stacionáři se uskutečňuje na základě faktury, vystavené ekonomickým oddělením Charity Odry na konci daného měsíce. Uživatel je povinný částku uhradit do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Pobyt v denním stacionáři – úhrada za základní služby *

Všichni uživatelé denního stacionáře využívají základní služby bodu d), e) a f) ve formě denního programu. Pobyt v denním stacionáři se počítá hodinově. První hodina pobytu se počítá od příchodu uživatele do denního stacionáře. Poté se započítává každá započatá hodina pobytu.

D – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pracovně výchovná činnost

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

E – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

F – sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

H1 1 hodina pobytu v denním stacionáři 20,- Kč
H2 2 hodiny pobytu v denním stacionáři 40,- Kč
H3 3 hodiny pobytu v denním stacionáři 60,- Kč
H4 4 hodiny pobytu v denním stacionáři 80,- Kč
H5 5 hodin pobytu v denním stacionáři 100,- Kč
H6 6 hodin pobytu v denním stacionáři 120,- Kč
H7 7 hodin pobytu v denním stacionáři 140,- Kč
H8 8 hodin pobytu v denním stacionáři 160,- Kč

Někteří z uživatelů využívají také základní služby bodu a), b) a g). Tyto služby se účtují po 15-ti minutách podle času nutného k zajištění daných úkonů.

A – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

A1 15 minut 27,- Kč
A2 30 minut 54,- Kč
A3 45 minut 81,- Kč
A4 60 minut 108,- Kč

 B – pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při použití WC

B1 15 minut 27,- Kč
B2 30 minut 54,- Kč
B3 45 minut 81,- Kč
B4 60 minut 108,- Kč

 G – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

G1 15 minut 27,- Kč
G2 30 minut 54,- Kč
G3 45 minut 81,- Kč
G4 60 minut 108,- Kč

Úhrada za fakultativní služby

V případě zájmu je možno odebírat obědy a využívat svoz a odvoz do denního stacionáře.

Oběd 55,- Kč
Dovoz obědu 5,- Kč
Svoz a odvoz (Odry a okolí)

+ čas pečovatelky

7,- Kč/km

+ 32,50 Kč/15 min

Pokud uživatel v případě nasmlouvání svozu do a z DS při vyzvednutí v místě bydliště odmítne odvoz do DS (neodhlásí-li si návštěvu v DS řádně dle smlouvy o poskytování služeb v DS), bude mu účtována neodhlášená návštěva.

F5- neodhlášená návštěva DS (v případě nasmlouvání služby dopravy do DS)       50,- Kč/úkon

Informace o službě a Ceník od 1.8.2017

Žádost o poskytování sociálních služeb v DS

Copyright © 2017 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry