Sociální poradna

Zpětlogo-opz

Poslání

Posláním služby Odborného sociálního poradenství Charity Odry je poskytovat pomoc a podporu lidem z Oder a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služby je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření.

Cíle

Cílem sociální služby nad rámec základního sociálního poradenství je poskytnutí pomoci klientům řešit jejich finanční problémy, které jsou způsobeny dluhy. Tato služba vede ke snižování zadluženosti, zvyšování finanční gramotnosti klientů, udržení bydlení, zaměstnanosti, zastavení zhoršování sociální situace klienta a předchází tak sociálnímu vyloučení.

Dlouhodobé cíle: Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu ke snižování zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti klientů v této oblasti. Zastavit zhoršování sociální situace klienta a napomoci vytvoření takových podmínek, aby tuto službu již dále nepotřeboval, znal svá práva a povinnosti a byl schopen hájit své oprávněné zájmy.

Krátkodobé cíle:

Orientace klienta v jeho situaci a její stabilizace.

Zvýšení informovanosti klientů v této situaci – možnosti řešení situace, navedení klienta k informacím směřujícím k vyřešení klientovy situace.

Osvojení kompetencí a odpovědnosti klienta při hospodaření s finančními prostředky.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu klientů tvoří osoby z Oder a místních, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci způsobené zadlužením.

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, mládež od 18let, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková struktura:

Dospělí od 18 let

Kapacita:

Kapacita zařízení

Maximální okamžitá kapacita: 2 intervence

Celková denní kapacita: ambulantně – 8 intervencí

(pozn. 1 intervence = 30min.)

Komu není služba určena:

* osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci a nemají doprovod

* osobám se středním a těžkým mentálním postižením

* osobám požadující službu, kterou nejsme schopni kvalifikačně zajistit.

Ke stažení:

Smlouva-o-poskytování-služby-2018.pdf

Provozní-řád-OSP-Vítkov.pdf

Provozní-řád-OSP-Odry.pdf

Leták-skládačka-SP-Vítkov.pdf

Leták-skládačka-SP-Odry-projekt.pdf

S čím můžeme pomoci

zjištění stavu dluhů, konzultace a vytipování prioritních věřitelů

konzultace možných způsobu splácení dluhů – splátkové kalendáře, konsolidace dluhů, restrukturalizace úvěrů

pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení

asistence při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod.

zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná asistence při komunikaci s nimi

sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího hospodaření, odkrývání skrytých rezerv, návrh možných finančních strategií umořování dluhů

pomoc uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvenční zákon, apod.) s možností využít externího právního konzultanta

pomoc při řešení celkové sociální situace uživatele služby se zaměřením na dluhovou problematiku a spolupráci s navazujícími institucemi.

Neposkytujeme poradenství v oblastech:

* daňového poradenství a účetnictví (vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů)

* finančního a investičního poradenství (vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele.

* hmotnou a finanční pomoc, ani ubytování.

* nestanovujeme sociální dávky,

* neposkytujeme odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců,

* nenahrazujeme činnost právních kanceláří.

Zásady služby

Nízkoprahovost – nevyžadujeme žádná doporučení, služby jsou bezplatné a zcela anonymní.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Interakce pracovníka s klientem – snahou je společné hledání cesty, která povede k řešení situace klienta.

Spolupráce – při řešení sociální situace klienta spolupracujeme s dalšími navazujícími institucemi a organizacemi.

Respekt klienta k jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou poradny je dodržování a ochrana práv klienta, ochrana osobní svobody, soukromí a osobních údajů. Pracovnice přistupují rovně ke všem klientům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho klienta na úkor jiných.

Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám klienta.

Návaznost – v případě potřeby informujeme klienta poradny o možnostech využití i jiných dostupných služeb, které souvisí s řešením nepříznivé sociální situace klienta včetně dalších sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, pracovnice předají potřebné kontakty a pomohou při jednání a vyřizování.

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, poradna se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u poradny se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.

Ceník

Služby odborné sociální poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry