Denní stacionář pro seniory Odry

Zpět 

Dne 1. prosince 2014 jsme v hlavní budově Charity Odry na Hranické ulici 162/36 otevřeli Denní stacionář pro seniory jako novou sociální službu. Přibližně po roce fungování v těchto prostorech jsme se přestěhovali do nově postavené budovy, jen o několik kroků blíže k náměstí, na adresu Hranická 1110/32.  

Denní stacionář je určen především seniorům a dospělým osobám z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině.  

Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit. 

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.  

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 732 472 855.  

Proč navštěvovat denní stacionář  

Výhody pro Vás, naše klienty: 

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně  

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší Vaši nezávislost  

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele  

* budete ve společnosti svých vrstevníků  

* zvýšíte si sebedůvěru  

 

Výhody pro Vás, rodinné pečující: 

* můžete chodit do práce  

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)  

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí  

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně  

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete  

Jak vypadá program v denním stacionáři  

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní, jedenkrát měsíčně profesionální masérka. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy.  

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.  

Aktivity v současnosti: 

Cvičení a tanečky na židli, vaření a pečení  

Trénování paměti, vycházky za přírodou nebo kulturou  

Tvořivé činnosti, besedy, přednášky  

Společenské hry, celodenní výlety  

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv), filmový klub  

Připravujeme: 

Pěstování bylin a květin  

Kolik stojí jeden den ve stacionáři  

Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) je účtována dle platného ceníku. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu objednat oběd za 61,- Kč (+ 5,- Kč za dovoz) nebo si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 7,- Kč/km (+ čas pečovatelky 32,50 Kč/15 min).  

Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy):  

Příklad 1: 

Přijdete v 8:00, odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc.  

6 hodin krát 20,- Kč tedy 120,- Kč  

Příklad 2: 

Přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete 30 minut dopomoc.  

4 hodiny krát 20,- Kč tedy 80,- Kč  

Oběd s dovozem 66,- Kč  

30 minut dopomoci 54,- Kč  

Celkem: 200,- Kč  

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři.  

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás.  

Poslání Denního stacionáře pro seniory 

Posláním Denního stacionáře pro seniory Charity Odry (dále jen DS) je poskytovat podporu a pomoc osobám z Oder a jeho okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomoci základních i fakultativních činností chce DS směřovat k posílení či udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby co nejdéle mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, mohli prožívat aktivní život a zároveň byla i umožněna úleva pečujícím rodinám. To vše při zachování lidské důstojnosti a respektování individuálních potřeb.  

Cíle  

Dlouhodobé cíle 

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu k zachování či zlepšení kvality života uživatelů.  

Krátkodobé cíle 

Rozvoj či udržení psychické i fyzické kondice uživatelů za pomoci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.  

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby.  

Zajištění úlevy pečující rodině.  

Udržování stávajících i navázání nových sociálních kontaktů.  

Zajištění smysluplného využití volného času uživatelů služby.  

Okruh osob, kterým je naše služba určena  

Služba je určena osobám od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  

Věková struktura  

* Dospělí (27 – 64 let)  

* Mladší senioři (65 – 80 let)  

* Starší senioři (nad 80 let)  

Komu není služba určena  

* osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky  

* osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotnických úkonů  

* osobám s těžkou sluchovou vadou a osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci  

* osobám s akutní infekční nemocí  

* osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovaly ostatní uživatele služby  

Kapacita  

V aktuální době může DS nabídnout své služby 12 – ti uživatelům.  

Zásady  

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou DS je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovnice DS přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných.  

Autonomie uživatele – uživatel si sám stanoví dle svých potřeb a možností, jak často bude DS využívat a do jaké míry se zapojí do činností, které služba nabízí.  

Individuální přístup – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. Při jednání a péči se respektují zvyklosti uživatele, jeho možnosti a schopnosti a jeho zdravotní stav.  

Podpora samostatnosti – uživateli služby je nabídnuta škála možností a řešení různých situací, které se mohou v rámci poskytování služby vyskytnout, ovšem k samostatnému rozhodnutí je pracovníky pouze veden.  

Partnerství – uživatel DS je v rovnocenném postavení k pracovnici, tudíž není pouze pasivním příjemcem, ale naopak aktivním partnerem, který se podílí na průběhu dne v DS.  

Porozumění – pracovnice DS s uživateli neustále komunikují, podporují je, snaží se chápat jejich životní situaci a snaží se zjišťovat jejich individuální potřeby a přání.  

Návaznost – v případě potřeby pracovnice DS informují uživatele denního stacionáře o možnostech využití dalších služeb Charity Odry či jiných sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, předávají kontakty, pomáhají při jednání a vyřizování.  

Profesionalita – v DS poskytují péči zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby.  

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, DS se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u samotného stacionáře se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování dalších služeb Charity Odry, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.  

Činnosti nabízené v Denním stacionáři  

V DS jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:  

  •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
  •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
  •  poskytnutí stravy, 
  •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
  •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
  •  sociálně terapeutické činnosti, 
  •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

A také tyto fakultativní činnosti: 

  •   doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů), 
  •   dohled nad podáním léků. 

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry