Projekty

Název projektu „Občanská poradna“  

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000298 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025  

Celkové způsobilé náklady projektu: 10 081 008 Kč  

Stručný popis projektu:  

Cílem projektu je poskytování odborného sociálního poradenství poskytnout odborné sociální poradenství lidem se sociálními problémy a předluženým lidem a lidem, kterým předlužení a zhoršení sociální situace hrozí prostřednictvím Občanských poraden ve městech Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a místních částech měst, zajistit dostupnost sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným v počtu 425 osob. 

Spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování, Městskými úřady měst sociálními odbory, Technickými službami, Úřady práce, sociálními službami a zaměstnavateli ve městě a okolních obcích. Spolupracovat s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. 


Název projektu „Auta pro Charitu Odry k zajištění pečovatelské služby v terénu“ 

Projekt „Auta pro Charitu Odry k zajištění pečovatelské služby v terénu“ je spolufinancován Evropskou unií.  

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016904

Období realizace: 1.8.2021– 30. 4. 2023 

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 101 922,44 Kč 

Výzva: 371/06_16_072–16.výzva MAS Regionu Poodří – IROP-Sociální infrastruktura

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Hlavní cíl projektu: Nákupem 3 automobilů a jejich následnou výměnou automobilů za automobily na operativní leasing, poskytovat pečovatelskou službu cílové skupině Oderska, Fulnecka a okolních obcí, osobám sociálně vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a osobám zdravotně postiženým poskytovat podporu a pomoc v jejich přirozeném prostředí. Působením pečovatelské služby na Odersku a Fulnecku, zajistit a rozvíjet u cílové skupiny obyvatel sociální kontakt se společenským prostředím.


See the source image

Metodickou podporou ke kvalitě 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163 
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin – kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb. 

Charita Odry je partnerem projektu s finančním příspěvkem. 

Aktivity v Charitě Odry 

  • metodické konzultace – Odborné sociální poradenství (7855872), Denní stacionář pro seniory Odry (3688964) 
  • podpůrný audit kvality – Pečovatelská služba (9472138) 
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích – Odborné sociální poradenství (7855872), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry (9732434), Denní stacionář pro seniory Odry (3688964), Pečovatelská služba (9472138) 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 


Název projektu „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ 

Projekt „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ je spolufinancován Evropskou unií.  

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012357 

Období realizace: 30.8.2019 – 30. 4. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 3 850 027,50 Kč 

Výzva: 240/06_16_072 –10.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální infrastruktura 

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Hlavní cíl projektu: Poskytování sociálních služeb cílové skupině Oderska, Fulnecka a okolních obcí, osobám sociálně vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a osobám zdravotně postiženým v přirozeném prostředí poskytnout podporu a pomoc terénní formou.  Působením služeb-pečovatelské, odborného sociálního poradenství, denního stacionáře, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, zajistit a rozvíjet u cílové skupiny obyvatel sociální kontakt se společenským prostředím. 


Název projektu „Občanská poradna Odry“ 

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015604 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 947 750 Kč 

Stručný popis projektu: 

Občanská poradna v Odrách je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 190 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě. 

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu 

Cíle projektu byly naplněny podpořeno bylo 11 klientů, kteří byli podpořeni více jak 40 hodinami a dalších 204 klientů bylo podpořeno bagatelní podporou. Celkem bylo projektem podpořeno 215 osob. 


Název projektu „Občanská poradna Fulnek“ 

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015828 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 157 625 Kč 

Stručný popis projektu: 

Občanská poradna ve Fulneku je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 110 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě. 

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu 

Cíle projektu byly naplněny podpořeno bylo 11 klientů, kteří byli podpořeni více jak 40 hodinami a dalších 59 klientů bylo podpořeno bagatelní podporou. Celkem bylo projektem podpořeno 70 osob 


Název projektu „S automobily do terénu“

Projekt „S automobily do terénu“ je spolufinancován Evropskou unií. 

 Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 – Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb. 


Název projektu „Dluhová poradna“

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Celkové způsobilé náklady projektu: 5 046 561.00,- Kč

Stručný popis projektu:

Dluhová poradna ve Vítkově je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 230 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě.

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu

Cíle projektu byly naplněny podpořeno bylo 12 klientů, kteří byli podpořeni více jak 40 hodinami a dalších 244 klientů bylo podpořeno bagatelní podporou. Celkem bylo projektem podpořeno 256 osob. 

Veřejný detail projektu

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry