Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

zpět

Základní informace

Poskytovatelem služby je Charita Odry se sídlem Hranická  162/36 , 742 35 Odry, IČ: 62351052, ředitel  Bc. Petr Kučerka.

Nízkoprahové zařízení je zaměřeno na práci s dětmi se stiženou sociální adaptibilitou, ohrožených sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 12:00-18:00 hod, v pátek od 6:00-14:30 hod.  V době letních prázdnin změna provozní dle naplánovaných aktivit. Je otevřen všem dětem, které o činnost v tomto zařízení projeví zájem.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Manhattan Charita Odry, je působit jako nástroj prevence sociálně patologických jevů ve městě Odry a spádových obcích. NZDM poskytuje ambulantní a terénní služby dětem a ve věku od 7 do 22 let ze sociálně slabých rodin dle § 62 zákona č. 108/ 2006 Sb.

Pomoci dětem rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň poskytnout pomoc v tíživé životní situaci. Služba je poskytovaná anonymně. Pomoc se zvládáním obtížné životní situace, aby si uvědomili, že jsou spoluodpovědní za svůj vývoj, přípravu do školy, uplatnění v životě, abychom uživatelům služby pomohli pozitivně změnit svoji situaci, poskytnout radu a podporu při řešení problémů v rodině, být místem, kde najdou útočiště, místem kde se mohou vypovídat ze svých problémů, místem kde najdou radu a člověka ochotného naslouchat, místem kde je nebudou soudit, ale kde jim pravdivě řeknou, jaké dělají chyby a jak je mohou napravit. Místem kde mohou smysluplně trávit volný čas, poznávat zajímavé místa, věci a společenské prostředí. Místem, kde mohou předvést své schopnosti a dovednosti.

Cíl

Dlouhodobé cíle

Cílem zřízené sociální služby je nabídnout klientům NZDM Manhattan smysluplné trávení volného času a motivaci k seberealizaci; zajištění bezpečného prostředí, vytvoření podmínek k řešení konfliktů a problémů poskytnutím nezbytné podpory; snížení rizik související se situací sociálně slabších rodin a podpoření začlenění klientů do společnosti.

Krátkodobé cíle

Poskytnout výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Cílové skupiny jsou:

Děti od 7-22 let, ohrožené společensky nežádoucími vlivy
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách či lokalitách
Etnické menšiny
Děti bez řízeného volného času s potřebou to změnit

Věk cílové skupiny:

7- 15 let – děti a mládež navštěvující základní školu
16-19 let – mládež vycházející základní školu, nastupující na střední školu nebo mládež odmítající dále studovat
19-22let – dospělá mládež stále studenti nebo osoby vyžadující pomoc pracovníka.

Služba není určena osobám:

Osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotních úkonů
Osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci
Osobám s akutní infekční nemoci
Osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovali ostatní uživatele služby
Osobám, které opakovaně porušují pravidla zařízení a vnitřního řádu
Osobám starším 22 let

Zásady

Všeobecně se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež snaží svou službu poskytovat tak, aby v co největší míře odstranila nebo alespoň zmírnila časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využívat poskytovanou službu.

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry