Pečovatelská služba

zpět

Poslání

Posláním pečovatelské služby Charity Odry je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení takovou pomoc a podporu, aby mohli za pomoci pečovatelských úkonů co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a mohli i nadále udržovat sociální kontakty se svými vrstevníky, rodinou a okolním prostředím, při zachování lidské důstojnosti a respektování jejich individuálních potřeb.

Cíle

 • Cílem je prostřednictvím terénní pečovatelské služby zachovat či zlepšovat stávající kvalitu života a umožnit tak uživatelům co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí způsobem, na který jsou zvyklí a to za pomoci těchto pečovatelských úkonů:
 • Dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Dopomoc při osobní hygieně
 • Dopomoc s poskytnutím či zajištěním stravy
 • Dopomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Dopomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Fakultativní služby – Doprava uživatelů služebním automobilem

Respektujeme způsob života uživatele a přizpůsobujeme se jeho potřebám. Motivujeme uživatele v jeho způsobu života, pozitivně motivujeme ke změně a podporujeme jej v jeho samostatnosti.

Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatele.

 • Cílem je prostředictvím terénní pečovatelské služby podporovat a uchovávat sociální kontakty s rodinou, blízkými, přáteli a okolním prostředím.
 • Uživateli pomáháme a podporujeme jej v jeho zvycích. (ranní rituály, stolování, volný čas..)
 • Umožňujeme uživatelům účastnit se společenských setkání, setkání s přáteli, s rodinou kde si popovídají se svými vrstevníky. (doprovody / odvozy)
 • Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti sociálního začlenění, podpory a péče
 • Rodina uživatele je podporována a seznamována s postupy určitých úkonů.
 • Dohledem u uživatele umožníme rodině vyřídit si své záležitostě popř. si odpočinout a načerpat nové síly.
 • Nabízíme možnost využití Denního stacionáře pro seniory či dalších zájmových organizací pro smysluplné trávení volného času. (viz. St. č. 8)

Cílová skupina uživatelů

Naše služba je určena obyvatelům města Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a obyvatelům jejich přilehlých obcí a obyvatelům města Suchdol nad Odrou.

Cílovou skupinu tvoří: studenti, dospělí, mladší senioři a starší senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková struktura:

Studenti (15 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

 • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatele služby – vždy jednáme s uživatelem s úctou a vážností, respektujeme všechna jeho lidská práva (viz. Standard č. 2)
 • Respektování rozhodnutí uživatele – při poskytování služby se snažíme navrhovat vhodná řešení, podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, pozitivně jej motivujeme ke změně a respektujeme jeho rozhodnutí
 • Individuální přístup k uživateli – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. V potaz se berou také individuální schopnosti a možnosti uživatele, architektonické, bytové podmínky, rodinné vazby, vztahy atp.
 • Podpora samostatnosti / nezávislosti na službě – snažíme se rozvíjet nebo alespoň udržet stávající úroveň soběstačnosti uživatele a zmírňovat tak jeho závislost na druhých osobách a pečovatelské službě
 • Podpora přirozených společenských vazeb – v rámci možností se snažíme podporovat rodinné vztahy, prioritou je spolupráce s rodinou nebo jinými osobami, podporovat kontakty s běžnou veřejností, vyhledávat aktivity dle zájmů a schopností uživatele, abychom zabránili sociální izolaci uživatele

Charita Odry vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje pečovatelskou službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Základním postojem pracovníků Charity Odry při jednání s uživateli pečovatelské služby je partnerský respekt a úcta.

Naši pracovníci pracují s uživateli pečovatelské služby na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv, individuálních plánů a možnosti individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku (jeli rozšíření v možnostech služby).

Naši pracovníci ovládají způsoby komunikace s osobami kterým poskytují služby a u každého uživatele jsou schopni rozpoznat a respektovat jeho informovaný souhlas a nesouhlas.

Charita Odry má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Objednávat můžete osobně, telefonicky na tel.: 731 075 802 nebo e-mailem martina.hezinova@odry.charita.cz od pondělí do pátku 6.00 – 14.30hod

Místo poskytování pečovatelské služby

Odersko, Fulnecko, Vítkovsko, Suchdol nad Odrou a Budišovsko v domácnostech uživatelů

Doba poskytování pečovatelské služby na Odersku, Fulnecku a v Suchdole nad Odrou:

od 6.00 hod. do 20.00 hod. v rozsahu celého týdne včetně sobot, nedělí a svátků.

V rámci zajištění návštěv u uživatelů ve frekvenci 3 a více x denně a návštěv v sobotu, neděli a o svátcích je nastavena odpolední a víkendová služba, kdy dochází ke střídání pečovatelek

Doba poskytování pečovatelské služby na Vítkovsku a Budišovsku:

od 6.00 hod. do 14.30 hod. od pondělí do pátku v pracovní dny 

nebo dle potřebnosti a individuální domluvy s uživateli

Kde nás najdete

Středisko Odry

kancelář vedoucí PS a sociální pracovnice

kancelář pečovatelek

adresa: Hranická 1110/32 (přízemí), 742 35 Odry

Středisko Fulnek (Ladoňka)

kancelář pečovatelek

adresa: Masarykova 390, 742 45 Fulnek

Středisko Vítkov

kancelář pečovatelek

adresa: Lidická 608, 749 01 Vítkov

Středisko Budišov nad Budišovkou

kancelář pečovatelek

adresa: Pivovarská 317,  747 87 Budišov nad Budišovkou

Starají se o Vás

Vedoucí pečovatelské služby

Jméno: Martina Hezinová

Mobil: 731 075 802

E-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz

Sociální pracovnice

Jméno: Bc. Veronika Chudějová

Mobil: 605 467 813

E-mail: veronika.chudejova@odry.charita.cz

Pracovnice v přímé péči

Jméno: Veronika Franková

Mobil: 604 645 381

Jméno: Eva Gallasová

Mobil: 732 472 871

Jméno: Patricie Glabová

Mobil: 739 814 334

Jméno: Zuzana Helisová

Mobil: 739 816 127

Jméno: Markéta Kočtářová-Andělová

Mobil: 739 809 178

Jméno: Pavla Kozáková

Mobil: 733 520 159

Jméno: Lenka Miková

Mobil: 605 063 880

Jméno: Magdaléna Palmeová

Mobil: 731 889 322

Jméno: Miroslava Richterová

Mobil: 732 713 335

Jméno: Jana Schenková

Mobil: 605 898 799

Jméno: Šnejdrlová Martina

Mobil: 732 472 895

Jméno: Tošovská Eva

Mobil: 739 923 512

Jméno: Michaela Vyvlečková

Mobil: 733 302 787

 

Ceník

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Objednávat můžete osobně, telefonicky nebo E-mailem od pondělí do pátku
6.00 – 14.30hod

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dovoz obědů

Úprava ceníku pro Vítkovsko

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry od 1. 1. 2017


Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry

platný od 1.1. 2017

Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15minut). Do času poskytování služeb, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu včetně času nezbytného k dopravě zaměstnance na místo poskytování služby.V případě platby v hotovosti se celková částka za poskytnuté služby na faktuře zaokrouhluje na celé koruny.

A  – Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • A 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • A 2 – 30 minut – 65 kč
 • A 3 – 45 minut – 97, 50
 • A 4 – 60 minut – 130 kč

B  –  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 • B 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • B 2 – 30 minut – 65 kč
 • B 3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • B 4 – 60 minut – 130 kč

 

C  –  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dovoz nebo donáška oběda s následnou asistencí (pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
 • Pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Příprava a podání jídla a pití.
 • C 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • C 2 – 30 minut – 65 kč
 • C 3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • C 4 -60 minut – 130 kč
 • Dovoz dietní stravy – i bez asistence a to z důvodu, že neexistuje jiný dovozce dietní stravy. Rozvoz je určen pro uživatele Oderska a Vítkovska jejichž zdravotní stav vyžaduje konzumaci dietní stravy. Dovoz dietní stravy může být omezen z důvodu kapacity nemocniční jídelny.

Dovoz obědů o víkendu a svátcích nezajišťujeme (pouze dovoz dietní stravy na Odersku). V tyto dny si musí stravu zajistit uživatel sám nebo s pomocí rodiny. V opačném případě můžeme dopomoci s nákupem hotových jídel a jejich podáním uživateli.

 

Cena dovozů jídla

 • C 5 – Dovoz jídla s asistencí v Odrách, Fulneku, ve Vítkově, v Budišove n./B. a do jejich místních částí od PO do PÁ – 1dovoz – 5/ + asistence 15 min. / 32,50 kč
 • C 9 – Dovoz druhého jídlonosiče do stejné rodiny (na stejnou adresu) – 1dovoz – 5 kč
 • C 10 – Dovoz dietní stravy od PO do PA na Odersku a Vítkovsku – 1dovoz – 20 kč
 • C 11 – Dovoz dietní stravy o víkendech a svátcích na Odersku – 1dovoz – 20 kč

D  –  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba domácích spotřebičů,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
 • malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • D1 – 15 minut – 32,50 kč
 • D2 – 30 minut – 65 kč
 • D3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • D4 – 60 minut – 130 kč
 • D5 – Praní prádla a žehlení prádla – 150 kč/1 pračka prádla

 

E  –  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení studentů do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 • E1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • E2 – 30 minut – 65 kč
 • E3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • E4 – 60 minut – 130 kč

F  –  Fakultativní služby

 • Neodhlášená návštěva pečovatelky (mimo předem sjednanou dobu), návštěva, která se neuskuteční po příchodu pečovatelky
 • Doprava vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele
 • Fyzická asistence druhé osoby při provádění (poskytování) výkonu

Úhrada těchto úkonů

 • F 01 – 15 minut – fyzická asistence druhé osoby – 32, 50 kč
 • F 02 – 30 minut – fyzická asistence druhé osoby – 65 kč
 • F 03 – 45 minut – fyzická asistence druhé osoby – 97, 50 kč
 • F 04 – 60 minut – fyzická asistence druhé osoby – 130 kč
 • F 5 – Neodhlášená návštěva pečovatelky (mimo předem sjednanou dobu) – 50 kč
 • F 6 – Doprava vozidlem Charity Odry – 7 kč / 1km

(V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za km dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.)

 • F 7 – Doprava vozidlem Charity Odry po městě Vítkov – 25 kč / 1odvoz, dovoz (týká se občanů Vítkova)
 • F8 – Doprava vozidlem Charity Odry po místních částech Vítkova nebo z místních částí do Vítkova – 12 kč / 1km
Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry