Denní stacionář- Ceník

Zpět

Stanovení úhrady za služby denního stacionáře vychází ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách a 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k tomuto zákonu.

Ujednání o úhradě sociální služby ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři sepíše s uživatelem vedoucí denního stacionáře. Služby hradí osoba, která se k tomu zaváže ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 71 odst. 3) se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Plátce pobytu se k úhradě poskytované služby zavazuje podpisem Smlouvy o úhradě sociálních služeb, která je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Platba za pobyt v denním stacionáři se uskutečňuje na základě faktury, vystavené ekonomickým oddělením Charity Odry na konci daného měsíce. Uživatel je povinný částku uhradit do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Pobyt v denním stacionáři – úhrada za základní služby *

Všichni uživatelé denního stacionáře využívají základní služby bodu d), e) a f) ve formě denního programu. Pobyt v denním stacionáři se počítá hodinově. První hodina pobytu se počítá od příchodu uživatele do denního stacionáře. Poté se započítává každá započatá hodina pobytu.

D – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pracovně výchovná činnost

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

E – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

F – sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

H1 1 hodina pobytu v denním stacionáři 20,- Kč
H2 2 hodiny pobytu v denním stacionáři 40,- Kč
H3 3 hodiny pobytu v denním stacionáři 60,- Kč
H4 4 hodiny pobytu v denním stacionáři 80,- Kč
H5 5 hodin pobytu v denním stacionáři 100,- Kč
H6 6 hodin pobytu v denním stacionáři 120,- Kč
H7 7 hodin pobytu v denním stacionáři 140,- Kč
H8 8 hodin pobytu v denním stacionáři 160,- Kč

Někteří z uživatelů využívají také základní služby bodu a), b) a g). Tyto služby se účtují po 15-ti minutách podle času nutného k zajištění daných úkonů.

A – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

A1 15 minut 27,- Kč
A2 30 minut 54,- Kč
A3 45 minut 81,- Kč
A4 60 minut 108,- Kč

 B – pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při použití WC

B1 15 minut 27,- Kč
B2 30 minut 54,- Kč
B3 45 minut 81,- Kč
B4 60 minut 108,- Kč

 G – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

G1 15 minut 27,- Kč
G2 30 minut 54,- Kč
G3 45 minut 81,- Kč
G4 60 minut 108,- Kč

Úhrada za fakultativní služby

V případě zájmu je možno odebírat obědy a využívat svoz a odvoz do denního stacionáře.

Oběd 55,- Kč
Dovoz obědu 5,- Kč
Svoz a odvoz (Odry a okolí)

+ čas pečovatelky

7,- Kč/km

+ 32,50 Kč/15 min

Pokud uživatel v případě nasmlouvání svozu do a z DS při vyzvednutí v místě bydliště odmítne odvoz do DS (neodhlásí-li si návštěvu v DS řádně dle smlouvy o poskytování služeb v DS), bude mu účtována neodhlášená návštěva.

F5- neodhlášená návštěva DS (v případě nasmlouvání služby dopravy do DS)       50,- Kč/úkon

Informace o službě a Ceník od 1.8.2017

Žádost o poskytování sociálních služeb v DS

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry