Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje jim pomoc a podporu, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a mohli i nadále udržovat kontakt se svými vrstevníky a rodinou. Službu zajištují kvalifikované pečovatelky v domácnostech uživatelů, které pomáhají s osobní hygienou, s chodem domácnosti, se zajištěním stravy, donáškou léků, nebo se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.


Ošetřovatelská služba

Poskytujeme ošetřovatelskou službu klientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě indikace praktického lékaře pro dospělé, registrujícího lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.

Ošetřovatelská služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou. Poskytujeme péči nejen seniorům, ale i chronicky nemocným, lidem s nevyléčitelnou chorobou a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších.


Denní stacionář Odry

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Zapůjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky seniorům, dlouhodobě nemocným, lidem rehabilitujícím po úrazech a také jako pomoc rodinám pečujícím o své zestárlé rodiče v domácím prostředí . Díky kompenzačním pomůckám jako jsou vozíčky a chodítka se klienti opět mohou dostat na svá oblíbená místa, navštěvovat své blízké a zůčastnit se společenských akcí, další pomůcky pomáhají se stabilitou, jiné při osobní hygieně. Velkým pomocníkem při fyzicky náročné péči o osoby na lůžku jsou elektricky ovládané polohovací postele, které svému uživateli navíc zvyšují pohodlí.


Občanská poradna

Poskytuje pomoc a podporu lidem z Oder, Vítkova, Fulneku, Budišova a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služeb je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření. Tato služba vede ke snižování zadluženosti, zvyšování finanční gramotnosti klientů, udržení bydlení, zaměstnanosti, zastavení zhoršování sociální situace klienta a předchází tak sociálnímu vyloučení.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Pomáhá klientům rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zároveň poskytuje pomoc v tíživé životní situaci. Snaží se motivovat klienty k samostatnému a aktivnímu řešení jejich problémů. Učí je o problémech mluvit a zvládat zátěžové situace. Poskytuje bezpečné prostředí, podporu, pocit bezpečí a důvěru. NZDM Manhattan Odry je otevřen všem dětem, které o činnost v tomto zařízení projeví zájem.


Humanitární sklad

V rámci efektivní pomoci při mimořádných událostech byly v říjnu 2012 zřízeny Diecézní charitou ostravsko-opavskou čtyři oblastní humanitární mezisklady a jeden centrální sklad, ze kterých může být při těchto událostech poskytnuta okamžitě a cíleně pomoc ve spádové oblasti. Jedním z nich je i humanitární sklad Charity Odry, který je určen pro spádovou oblast Oderska, Fulnecka, Novojičínska, Vítkovska a Budišovska. V případě potřeby pomoci při řešení mimořádné události se mohou starostové obcí, rada, štáb nebo i jednotlivci obrátit na vedoucího pro řešení mimořádných událostí pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou nebo ředitele Charity Odry, dále pak na místního koordinátora pro Charitu Odry.


Stanice pomoci

Stanice pomoci je určená pro lidi bez přístřeší. Slouží jim k zajištění základních potřeb. Můžou si zde udělat základní hygienu, nechat si vyprat prádlo nebo obměnit ošacení, uvařit si čaj nebo kávu, povykládat si či sdílet problémy ve kterých se nacházejí. Je to místo pochopení a pomoci.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry