Denní stacionář


Popis realizace poskytování služby Denního stacionáře Odry

Veřejný závazek dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Prostřednictvím ambulantní služby zajišťujeme našim klientům, aby nebyli osamělí. V rámci bezpečného a bezbariérového prostředí nabízíme trávení jejich času při činnostech, které je budou těšit a bavit. Individuálně nastavenou podporou a péčí usilujeme o to, aby upevňovali a udržovali své stávající schopnosti a současně rozvíjeli i nové. A tím směřujeme k tomu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle:

 • Aby smysluplně trávili svůj čas ve společnosti dalších lidí při činnostech, které je baví
 • Aby upevňovali a udržovali své stávající schopnosti
 • Aby rozvíjeli nové dovednosti
 • Aby upevňovali své stávající rodinné a přátelské vztahy

Zásady:

Respekt: ke všem uživatelům přistupujeme s ohledem, uznáním a úctou

Individuální přístup: každou osobnost vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své potřeby a zvyky, společně hledáme, co je pro ně podnětné a co je naplňuje

Podpora samostatnosti: podporujeme uživatele služby ve schopnostech, které jsou u nich zachovány a v tom, co umějí a chtějí zvládnout

Empatický přístup: chápeme osobnost člověka vcítěním se do jeho pocitů a prožívání

Flexibilita: pružně se přizpůsobujeme dané situaci a potřebám, nacházíme řešení, které vyhovuje danému klientovi

Lidskost: nezajímáme se pouze o fyzickou stránku člověka, jeho fyziologické potřeby, pracujeme s jeho životním příběhem, pomocí něhož u něj vzbuzujeme zájem, který je důležitý pro naši vzájemnou spolupráci

Kapacita:

V aktuální době DS nabízí okamžitou kapacitu 15 – ti uživatelům.

Cílová skupina:

Osoby od 27 let věku z Oder, Fulneku a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osob s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Konkrétní nabízené činnosti a úkony: 

Charita Odry poskytuje služby denního stacionáře pro seniory v rozsahu úkonů základních činností dle zákona 108/2006 sb., § 46, odstavce 2 v celé šíři, a to od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 15.00 hodin na adrese: Hranická 1110/32, 742 35 Odry.  

Popis konkrétních nabízených činností a úkonů:

Služba poskytuje tyto základní činnosti:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc s oblékáním svršků, obuví, přesuny
 • pomoc při orientaci v prostoru a čase
 • pomoc s podáním stravy a tekutin, porcování, servírování

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při celkové hygieně v bezbariérové koupelně DS
 •  výměna inkontinenčních pomůcek
 •  podpora při hygieně dle potřeby – např. mytí rukou, obličeje, smrkání, zajištění očisty v případě znečištění uživatele tělní tekutinou, osušení, oblékání, svlékání, úprava oděvů
 • pomoc při použití wc – doprovody, přesuny, zajištění hygieny po vykonání potřeby, očista těla a použité toalety, úprava oděvů

c) poskytnutí stravy

 • zajištění stravy

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 • procvičování stávajících schopností a dovedností (cvičení na židlích, trénink kognitivních funkcí, paměti, pracovní a tvořivé činnosti, společné pečení, vaření, předčítání, relaxační techniky)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • podpora při komunikaci a navazování vztahů s dalšími lidmi

f) sociálně terapeutické činnosti

 • nácvik sebeobslužných činností, nácvik přiměřených vzorců chování

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 • podpora při samostatném jednání při obstarávání osobních záležitostí, např. jednání na úřadech

a fakultativní činnosti:

 • doprava uživatelů (svoz do denního stacionáře a odvoz zpět domů)

Způsob vyjednávání se zájemcem o službu a uzavření smlouvy: 

     První kontakt je zpravidla telefonický, písemný/elektronický nebo osobní v místě denního stacionáře. Zájemci je nabídnuto službu navštívit v doprovodu blízké osoby a seznámit se s prostředím, aktivitami. Pracovnice denního stacionáře zájemce stručně a srozumitelně informují o způsobu poskytování služeb, o výši úhrady a způsobu placení. Zároveň vytváří prostor pro případné otázky. Pokud má zájemce o službu i nadále zájem, odkáže pracovnice na vyplnění žádosti. Veškeré informace jsou podávány otevřeně, srozumitelně, slušně, korektně a vstřícně, vzhledem k možnostem zájemce o službu. Zájemce je dotazován a je zjišťováno, zda jednotlivé informace správně pochopil. Zájemci je předána i tištěná verze těchto informací, a to z důvodu lepšího pochopení informací a možnosti opakovaného nahlédnutí. Následně je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v denním stacionáři a dojednán individuální plán. V případě, že je plná kapacita stacionáře, žadatel vyplní a podá žádost o poskytování služeb v denním stacionáři a je zařazen do pořadníku čekatelů. V případě uvolnění místa vedoucí denního stacionáře informuje telefonicky zájemce o službu. 

Metody práce s uživatelem, individuální plánování a průběh poskytované služby:  

     Pobyt uživatele v denním stacionáři je realizován dle dojednaného individuálního plánu a směřuje k naplnění osobního cíle uživatele. Každý uživatel má zavedenou osobní dokumentaci a je mu přidělen klíčový pracovník, který spolu s ním stanovuje, hodnotí či vytváří nové individuální plány. Pracovnice denního stacionáře dodržují rozsah dohodnuté péče a jsou natolik flexibilní, že v případě změny potřeb upraví s uživatelem jeho individuální plán. Denní záznamy, průběžné hodnocení a individuální plán uživatele jsou zaznamenávány elektronicky v pc programu. Denní program činností sestavuje vedoucí a sociální pracovnice denního stacionáře ve spolupráci s pracovnicemi v přímé péči. Stravování je zajištěno dodavatelsky. 

Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb:  

     Zájemce o službu sám navrhuje rozsah služeb, který odpovídá jeho představám a potřebám. Tento návrh je poté srovnán s možnostmi denního stacionáře. Pokud dojde ke shodě rozsahu poskytované služby, je společně s uživatelem vytvořen individuální plán. V průběhu poskytování služeb se potřeby uživatele mohou měnit, pracovnice DS je zjišťují během pravidelných rozhovorů s nimi. Potřeby uživatelů, spokojenost a kvalita poskytovaných služeb se zjišťuje pomocí rozhovorů s uživateli, osobami blízkými a pozorováním. 

 
Příjem a vyřizování stížností uživatelů služby:  

     Uživatel může podat stížnost sám nebo v zastoupení jiné osoby, a to ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Se stížností se může obrátit na pracovnice denního stacionáře a ředitele Charity nebo na nezávislé orgány (podrobné informace jsou součástí Smlouvy o poskytování sociální péče v DS). Stížnosti vyřizuje písemně vedoucí denního stacionáře, popřípadě ředitel. Stížnost je řešena neprodleně po jejím oznámení, řízení trvá dle charakteru stížnosti, co nejkratší dobu-maximálně však 30 dnů. S výsledky projednávání seznámí vedoucí denního stacionáře uživatele ústním projednáním a písemným vyjádřením. 

Ukončení služby: 

Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb kdykoliv bez udání důvodů, minimálně 1 den před požadovaným ukončením smlouvy.         Poskytovatel může ukončit smlouvu v případě hrubého porušení pravidel ihned (verbální a fyzické napadání dalších klientů, pracovníků, úmyslné poškozování majetku, krádeže), nebo při opakovaném, tj. druhém upozornění na porušení pravidel obsažených v dokumentu Informace o službě.

Smlouvu je možné ukončit dohodou.

Smlouva zaniká v případě, kdy klient službu od své poslední návštěvy nevyužil déle jak 6 měsíců, nesdělí informaci, že službu nebude využívat a zároveň s poskytovatelem nekomunikuje.

 
Finanční spoluúčast uživatele na službě:  

Úhrady klientů za poskytování základních sociálních služeb v denním stacionáři vychází z paragrafu 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., který udává maximální výši úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři. Výše úhrad za stravu a péči je stanovena v aktuálním ceníku, který je povinnou přílohou smlouvy o poskytování sociální péče v DS. O případných změnách v ceníku jsou klienti informováni minimálně 1 měsíc předem.  

 
Popis prostředí poskytované služby:  

Služba je poskytována v propojených budovách, které má Charita Odry dlouhodobě pronajaté od města Odry. Pro činnost denního stacionáře jsou vyhrazeny: denní místnost s kuchyňkou, odpočinková místnost, chodba, 2xWC vybavené sprchovými kouty, 1xWC, místnost na pohybové aktivity, pracovna, relaxační místnost. Celé prostory jsou bezbariérové, součástí budovy je výtah. Uživatelům je přístupná terasa a přilehlá zahrada. 

Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek.pdf

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry