Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry


O službě – veřejný závazek

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti mládež „Manhattan“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Pomoci klientům rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zároveň poskytnout pomoc v tíživé životní situaci. Uvědomit si problém a motivovat klienty k jeho řešení a aktivnímu přístupu. Naučit se o problémech mluvit a zvládat zátěžové situace. Poskytnout bezpečné prostředí, podporu, pocit bezpečí a důvěry a pozitivní vzor.

Okamžitá kapacity služby je: 12 klientů.

Denní kapacita služby je: 30 klientů.

Cíle služby

Klient který:

 • se v bezpečném prostředí naučí řešit a identifikovat problém.
 • je motivován k řešení svých problémů.
 • tráví svůj volný čas smysluplně a aktivně.
 • je motivován ke vzdělání, lepšímu prospěchu ve škole.
 • je členem pozitivní vrstevnické skupiny, má dobré komunikační dovednosti a schopnost navazovat kontakt s vrstevníky.
 • si vědomí následky svých činů
 • dodržuje hygienické návyky.
 • rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
 • se nebojí říci o pomoci v různých tíživých situacích.
 • je schopen sociálního začlenění.

Cílová skupina

Děti a mládež od 7 let do 22 let.

Které řeší:

 • škola: šikana, skryté záškoláctví, ne/prospěch, nízká motivace ke vzdělávání, další vzdělávání
 • vztahové problémy
 • závislosti
 • rodinné problémy: rodiče ve VTOS, negramotnost apod.
 • trestná činnost
 • nezaměstnanost
 • sexualita
 • zdravotní péče
 • bydlení
 • nedostatečné kompetence
 • rasismus, xenofobie, nálepkování
 • negativní modely chování

Služba není určena

Pro klienta, který:

 • se o sebe bez cizí pomoci nemůže postarat
 • nedokáže porozumět pracovníkům služby a nelze sjednat ústní dohoda

Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje

 • Situace, při níž je zájemce (dítě, mladistvý) ohrožen, nebo žije rizikovým způsobem života.
  Situace, která nepříznivě ovlivňuje (omezuje) život uživatele.
 • Situace, která směřuje k sociálnímu vyloučení uživatele (nerozumí podmínkám, které plynou z ústní dohody)

Zásady

Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou NZDM je dodržování a ochrana práv uživatele. Pracovníci NZDM přistupují rovně ke všem uživatelům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho uživatele na úkor jiných.

Individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje individuálně. Je třeba dbát na jeho schopnosti, dovednosti a jeho zdravotní stav. Za pomoci pracovníka se naplňují jeho cíle a přání, pokud nejsou v rozporu s pravidly a možnostmi NZDM.

Profesionalita – v NZDM pracují zaměstnanci s požadovaným vzděláním, organizace dbá na zvyšování jejich další kvalifikace a získávání nových poznatků, které mohou smysluplně využít při poskytování služby.

Mlčenlivost a Důvěra – vše s čím se uživatel – klient svěří a veškeré osobní informace zůstávají mezi pracovníkem a klientem. Prostřednictvím osobního kontaktu a kontaktní práce buduje pracovník s uživatelem vztah založený na důvěře.

Nízkoprahovost – snadná dostupnost pro všechny bez překážek a bariér (invalidní vozíček, řeč, rasa, vzdělání, inteligenční schopnosti, ekonomická situace…)

Nestrannost – Pracovník neupřednostňuje žádného klienta a zároveň žádného klienta. Pravidla vždy platí pro všechny klienty a zároveň všichni klienti mají své práva.

Služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytována bezplatně.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry