Oddlužení a významné změny v insolvenčním zákoně po novele

Logo OPZDovolte, abychom Vás informovali o nejdůležitějších změnách, které po účinnosti novely insolvenčního zákona 182/2006 Sb., od 1. 7. 2017 nastaly v souvislosti s řešením úpadku oddlužením.

Změna v přidělování případů insolvenčním správcům

Nebude nutné mít sídlo nebo provozovnu v každém jednotlivém okrese podle obecných soudů dlužníků, ale postačí mít sídlo nebo provozovnu v kraji. Do seznamu dlužníků se vždy zapíše pouze sídlo insolvenčního správce, případně jedna provozovna. Jednání s dlužníkem musí být přítomen insolvenční správce. Předejde se tak přidělení případu do jiného vzdáleného kraje.

Podání návrhu na řešení úpadku oddlužením

Návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem anebo akreditovanou osobou. Akreditovanou osobou se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona. Přičemž v případě akreditovaných subjektů, jako je také Odborné sociální poradenství Charity Odry, je takové poradenství, jak je uvedeno výše, bezplatné, není možné za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení požadovat odměnu. Ostatní kvalifikované osoby advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci budou moci požadovat odměnu, ale pouze ve výši stanovené § 390a odst. 3, konkrétně částku 4.000,- Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů částku 6.000,- Kč bez DPH, přičemž v odměně bude zahrnuta i náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepsáním a podáním návrhu.

Schůze věřitelů

Další novinkou je změna, schůze věřitelů v případě oddlužení se svolá na návrh nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle § 49 odst. 1 insolvenčního zákona činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. Tato změna reaguje na trvající nezájem věřitelů účastnit se svolávaných schůzí. Nově se tak stanoví, že věřitelé musí projevit zájem na svolání schůze, aby nedocházelo ke zbytečnému svolávání schůzí.

Závěr

Další změny týkající se oddlužení se v současné době projednávají v Poslanecké sněmovně. Navrhuje se zavedení možnosti splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty spolu se splátkovým kalendářem. Oddlužení by pak mělo trvat 3 roky, 5 let nebo 7 let v závislosti na výši uhrazených pohledávek, přičemž varianta na 7 let umožňuje dlužníkům za splnění ostatních zákonných podmínek uhradit méně než 30% pohledávek. Tato navrhovaná změna je velice diskutovaná a zejména mezi věřiteli se proti této změně objevuje kritika. Nezbývá než si počkat v jakém znění, a zda vůbec navrhované změny projdou legislativním procesem.

Kontakt: Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku Charita Odry, Hranická 1110/32, Odry. Telefon: 604 645 378, 731 228 547

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry