Pečovatelská služba – veřejný závazek


Poslání

Posláním pečovatelské služby Charity Odry je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení takovou pomoc a podporu, aby mohli za pomoci pečovatelských úkonů co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a mohli i nadále udržovat sociální kontakty se svými vrstevníky, rodinou a okolním prostředím, při zachování lidské důstojnosti a respektování jejich individuálních potřeb.

Cíle

Cílem je prostřednictvím terénní pečovatelské služby zachovat či zlepšovat stávající kvalitu života a umožnit tak uživatelům co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí způsobem, na který jsou zvyklí a to za pomoci pečovatelských úkonů.

Cílová skupina uživatelů

Naše služba je určena obyvatelům města Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a obyvatelům jejich přilehlých obcí a obyvatelům města Suchdol nad Odrou.

Cílovou skupinu tvoří: starší děti, studenti, dospělí, mladší senioři a starší senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková struktura:

Starší děti (11 – 14 let)

Studenti (15 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

  • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatele služby – vždy jednáme s uživatelem s úctou a vážností, respektujeme všechna jeho lidská práva (viz. Standard č. 2)
  • Respektování rozhodnutí uživatele – při poskytování služby se snažíme navrhovat vhodná řešení, podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, pozitivně jej motivujeme ke změně a respektujeme jeho rozhodnutí
  • Individuální přístup k uživateli – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. V potaz se berou také individuální schopnosti a možnosti uživatele, architektonické, bytové podmínky, rodinné vazby, vztahy atp.
  • Podpora samostatnosti / nezávislosti na službě – snažíme se rozvíjet nebo alespoň udržet stávající úroveň soběstačnosti uživatele a zmírňovat tak jeho závislost na druhých osobách a pečovatelské službě
  • Podpora přirozených společenských vazeb – v rámci možností se snažíme podporovat rodinné vztahy, prioritou je spolupráce s rodinou nebo jinými osobami, podporovat kontakty s běžnou veřejností, vyhledávat aktivity dle zájmů a schopností uživatele, abychom zabránili sociální izolaci uživatele

Charita Odry vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje pečovatelskou službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Základním postojem pracovníků Charity Odry při jednání s uživateli pečovatelské služby je partnerský respekt a úcta.

Naši pracovníci pracují s uživateli pečovatelské služby na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv, individuálních plánů a možnosti individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku (jeli rozšíření v možnostech služby).

Naši pracovníci ovládají způsoby komunikace s osobami kterým poskytují služby a u každého uživatele jsou schopni rozpoznat a respektovat jeho informovaný souhlas a nesouhlas.

Charita Odry má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry