Slovo prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské

Bratři a sestry, drazí nemocní,

prožíváme postní dobu a blížíme se k největší události církevního roku, jíž jsou Velikonoce. Věříme, že jsou nejen našimi největšími křesťanskými svátky, ale že v nich prožíváme událost, bytostně se dotýkající života každého člověka. Zvláště starší, nemocní, či jinak handicapovaní – obecně vzato ale každý z nás – z ní může a má čerpat posilu pro situace, kdy intenzivně zakoušíme, že něco ubírá na kvalitě našeho života a nějak ho deformuje, ohrožuje či přímo ničí.

V osobě Ježíše Krista se nám nenabízí jen odněkud zvenčí množství dobrých myšlenek a nápadů pro zvládnutí takovýchto situací, ale je nám v Něm dáván příklad ohromného prožitku lidské solidarity a zároveň paprsek naděje přemáhající každou bezútěšnost.

Pán Ježíš v Getsemanské zahradě udělal rozhodnutí „ne má, ale Tvá vůle se staň“ a stal se člověkem, který „neměl podoby ani krásy“: byl odsouzen, vysmíván, zbičován, přijal kříž, nesl kříž, padal pod tíhou kříže, byl přibit na kříž a zemřel na kříži. Zároveň tu však bylo několik málo lidiček, kteří povzbudili pohledem jako Panna Maria, pomohli alespoň na chvíli nést tíhu kříže jako Šimon Cyrénský nebo utřeli zmučenou tvář jako Veronika. To všechno On prožíval a ti všichni mu pomáhali. Byl jako jeden z nás, když procházel svou životní křížovou cestu a dokázal jí projít až do konce. To sice na první pohled nevyznívá až tak útěšně, ale přece – asi to všichni z vlastní zkušenosti známe – už jen příklad někoho, kdo byl v podobně obtížné situaci jako my a kdo jí prošel jako člověk nezlomen, je ohromný dar. Když potom v takto probuzené nadějné důvěře obrátíme svůj pohled k Bohu, budeme moci v Ježíši Kristu zahlédnout, že přes všechna trápení smrtí život nekončí, že nám skrze Něho Bůh dává tušit událost Vzkříšení.

Moc přeji každému a za to se i modlím, aby Pán Bůh do našich duší vložil stálou jistotu této velikonoční slávy vzkříšení…

 

P. Jan Larisch, Th.D.,

prezident Diecézní charity ostravsko-opavské

Modlitba k Duchu svatému

Pane Ježíši, tys přislíbil a také daroval své církvi Ducha Utěšitele,

upevňuj ve všech, kdo v tebe věří a doufají, dar Ducha svatého:

Sešli svého Ducha, Pane, a obnovíš tvář země.

– Ve svém Duchu daruj moudrost našim srdcím

– Ve svém Duchu daruj rozum našim myslím

– Ve svém Duchu daruj radu našim nejistotám

– Ve svém Duchu daruj sílu naší slabosti

– Ve svém Duchu daruj poznání našemu myšlení

– Ve svém Duchu daruj zbožnost našim úmyslům

– Ve svém Duchu daruj bázeň Boží našemu životu

– Ve svém Duchu daruj víru naší modlitbě

– Ve svém Duchu daruj naději našemu putování

– Ve svém Duchu daruj lásku našemu konání

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry